Generalforsamling 2021

Velkommen til digital generalforsamling i Sjømannskirken 19.-20. juni 2021.

Generalforsamlingen velger blant annet nytt hovedstyre for organisasjonen.

Den planlagte generalforsamlingen i 2020 ble flyttet til 2021 på grunn av koronapandemien. 

Tid og sted

Generalforsamling vil foregå digitalt og mer informasjon om hvordan dette skal forgå vil komme sammen med deltakerlisten en uke før generalforsamlingen. Det vil bli mulig å følge generalforsamlingen digitalt også for personer som ikke er valgte delegater. Det vil komme mer informasjon om hvordan på nettsidene. 

Program:

Lørdag 19.juni

 • KL: 10:00-10:10 Ord for dagen
 • KL: 10:10-12:30 Forhandlinger
 • KL: 12:30-13:15 Lunsj
 • KL: 13:15-15:30 Forhandlinger
 • KL: 15:30-16:00 Kaffepause
 • KL: 16:00-18:00 Forhandlinger
 • KL: 20:00-21:00 Digital festkveld

Søndag 20.juni

 • KL:11:00-12:00 Streamet gudstjeneste fra Johanneskirken hvor biskopen deltar og forbønn av generalsekretær. Gudstjenesten vil også bli sendt på NRK en senere søndag.

Saksliste

 1. GF-sak   1/21: Konstituering av generalforsamlingen
 2. GF-sak   2/21: Innkalling og dagsorden; redegjørelse for sakslisten og innkomne forslag
 3. GF-sak   3/21: Forretningsorden for generalforsamling
 4. GF-sak   4/21: Kontrollkomiteens rapport 2018-20
 5. GF-sak   5/21: Styreleders tale
 6. GF-sak   6/21: Hovedstyrets årsmeldinger 2018-20  
 7. GF-sak   7/21: Regnskapsrapporter 2018-20
 8. GF-sak   8/21: Strategi 2021-2026
 9. GF-sak   9/21: Diakoni i Sjømannskirken
 10. GF-sak 10/21: Endringer i grunnreglene
 11. GF-sak 11/21: Valg av hovedstyre
 12. GF-sak 12/21: Valg av kontrollkomite
 13. GF-sak 13/21: Valg av nominasjonskomite 
 14. GF-sak 14/21: Eventuelt

Vedlegg til sakene

1/21: Konstituering av generalforsamlingen

Gjeldende grunnregler 2020

Forretningsorden for generalforsamlingen

2/21: Innkalling og dagsorden; redegjørelse for sakslisten og innkomne forslag

3/21: Forretningsorden for generalforsamling

Forslag til ending av forretningsorden for digital generalforsamling

4/21: Kontrollkomiteens rapport 2018-20

5/21: Styreleders tale

6/21: Hovedstyrets årsmeldinger 2018-20  

Sjømannskirkens årsmelding 2020

Sjømannskirkens årsmelding 2019

Sjømannskirkens årsmelding 2018

7/21: Regnskapsrapporter 2018-20

Årsregnskap 2020

Årsregnskap 2019

Årsregnskap 2018

8/21: Strategi 2021-2026

Strategi vedlegg utfordringsbilde

Utkast Strategiplan 2021-2026

9/21: Diakoni i Sjømannskirken

10/21: Endringer i grunnreglene

Utkast grunnreglene

11/21: Valg av hovedstyre

Innstilling Sjømannskirkens nominasjonskomite

Kandidatliste til nytt hovedstyre

12/21: Valg av kontrollkomite

Innstilling Sjømannskirkens nominasjonskomite

13/21: Valg av nominasjonskomite 

 

Til informasjon vedrørende generalforsamlingen

§ 7.0 GENERALFORSAMLINGEN
§ 7.1 SJØMANNSKIRKENs øverste organ

Generalforsamlingen er SJØMANNSKIRKENs øverste organ. Ordinær generalforsamling avholdes hvert 2. år - såfremt ikke forsamlingen selv unntaksvis bestemmer noe annet.

§ 7.2 Sammensetning

SJØMANNSKIRKENs generalforsamling har følgende sammensetning

 1. Total 25 delegater fra regionene i Norge. Fra hver region velges 2 eller 3 delegater i henhold til reglement. Leder av regionstyret er delegat. Dersom denne ikke møter, representeres regionstyret ved et annet medlem.
 2. 1 delegat fra hver faste virksomhet med eget kirkeråd. Dette skal fortrinnsvis være lederen av kirkeråd/kirkstyre..
 3. 5 delegater fra faste virksomheter uten eget kirkeråd, oppnevnt av hovedstyret.
 4. 3 delegater oppnevnt av Kirkemøtet for Den norske kirke.
 5. Bjørgvin Biskop.
 6. 1 delegat fra Kirkerådet for Den norske kirke.
 7. 1 delegat for Mellomkirkelig Råd.
 8. 8 delegater for de fast ansatte.
 9. hovedstyrets medlemmer

Den enkelte instans kan sende en vararepresentant dersom den faste representanten ikke kan møte. Andre kan inviteres uten stemmerett.

§ 7.3 Innkalling

Ordinær generalforsamling innkalles med minst 3 måneders varsel.

§ 7.6 Generalforsamlingens ansvarsområde

Generalforsamlingen skal:

 1. vedta grunnreglene
 2. velge nominasjonskomite som skal innstille leder, medlemmer og varamedlemmer til hovedstyret og kontrollkomitè
 3. velge hovedstyre
 4. vedta hvor SJØMANNSKIRKEN skal drive fast virksomhet
 5. gjennomgå hovedstyrets arbeid ved kontrollkomiteens rapport
 6. velge revisor og godkjenne dennes godtgjørelse
 7. drøfte hovedstyrets to-årsmelding og regnskap
 8. drøfte organisasjonens økonomiske utvikling
 9. uttale seg om eller fatte vedtak i andre saker som hovedstyret legger frem

Generalforsamlingen fastsetter reglement for:

 1. valg av generalforsamlingens delegater fra Norge (Valgting)
 2. nominasjonskomiteen
 3. kontrollkomiteen
 4. generalforsamlingens forretningsorden

§ 7.7 Valg av dirigentskap

Generalforsamlingen velger dirigent og visedirigent ved konstitueringen. Disse utgjør generalforsamlingens dirigentskap.

§ 7.8 Saksgang

Saker som ønskes behandlet av ordinær generalforsamling, må være kommet inn til hovedstyret innen 15. februar. Forslagsberettiget er de instanser som har rett til delegater til generalforsamlingen.

Hovedstyret forbereder de saker som skal legges frem på generalforsamlingen. Dersom hovedstyret vedtar å ikke fremme en sak som er innkommet innenfor fristen, skal avslaget fremlegges for generalforsamlingen med begrunnelse.

Saksfremlegget skal sendes delegatene senest 1 måned før generalforsamlingen.

Har du spørsmål, ta kontakt med administrasjonskonsulent Elisabeth Gillebo Skiftun, generalforsamling@sjomannskirken.no, Telefon 55 55 22 68.

Personvernerklæring Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Ved å klikke på «Ok», samtykker du i bruken av slike teknologier. Mer info